Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 Začiarknutím políčka na webovom sídle Prevádzkovateľa Regionálnemu centru kontaktovania Košice mu dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov vyplnených v kontaktnom formulári, a to: mena, priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a okresu. Vyhlasujem, že som sa oboznámila/-il s informáciami o spracúvaní mojich osobných údajov uvedenými nižšie v tomto dokumente.

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajoch

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. V súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES by sme Vám preto radi poskytli bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, a to napríklad na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu ich uchovávame, komu ich poskytujeme, aké sú Vaše práva, ako aj informácie o tom, ako nás, v prípade potreby v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať. Vzhľadom na uvedené sa, prosím, oboznámte s nižšie uvedenými informáciami.

 

Základné pojmy

 

GDPR: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba: fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvane. Pre účely tejto informácie sa dotknutou osobou rozumie osoba, s ktorou má Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., uzavretý obchod, osoba, s ktorou Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., rokovala o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj zástupca týchto osôb, osoba, s ktorou došlo k ukončeniu obchodu, ako aj osoba, ktorá poskytuje zabezpečenie;

Spracúvanie: operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Prevádzkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Sprostredkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;            

Príjemca: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

Tretia strana: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľ?              

Prevádzkovateľom je Regionálne centrum kontaktovania Košice, so sídlom: Mlynská 28, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO: 50964666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Vranov nad Topľou.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v RCKKE, a to emailom na varga@rckke.sk, alebo písomne na adrese: Regionálne centrum kontaktovania Košice, Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Mlynská 28, 04001 Košice , Slovenská republika.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na presne vymedzený účel, ktorým je nábor obchodných zástupcov a na právnom základe, ktorým súhlas dotknutej osoby. Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v kontaktnom formulári. V prípade neposkytnutia osobných údajov požadovaných právnymi predpismi Prevádzkovateľovi, nie je možné začať rokovanie.

Aké sú Vaše práva?

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. GDPR najmä:

– právo na prístup k osobným údajom,

– právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

– právo na prenosnosť údajov, – právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania),

– právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,

– právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Uvedených práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať za podmienok ustanovených GDPR. Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov v RCK Košice uvedených vyššie. Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie do maximálnej jemu umožňujúcej technickej miery.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a to po dobu stanovenú právnymi predpismi, registratúrnym poriadkom Prevádzkovateľa, resp. po dobu, na ktorú ste súhlas udelili, resp. do doby, kým nedôjde k jeho odvolaniu. Doba uchovávania je stanovená na dobu max. 12-tich mesiacov od ich poskytnutia.

Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v určitých prípadoch aj prostredníctvom Sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súčasnosti nepoužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov. V prípade, ak by sa v budúcnosti Vaše osobné údaje stali predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, budeme postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle.

12 + 6 =

KONTAKT

Regionálne centrum kontaktovania KOŠICE

Mlynska 28, 040 22 Košice

P: +421 908 40 85 41

E: praca@byvajmelepsie.sk